پژوهش در شیمی و مهندسی شیمی - شماره 26 -آرشیو مقالات - نسخه بهار و تابستان 1402