پژوهش در شیمی و مهندسی شیمی ، شماره7 ، پاییز 95 -آرشیو مقالات - نسخه پاییز 1395