ساختار نشریه

صاحب امتیاز: انجمن علمی پژوهش در شیمی و مهندسی شیمی

ناشر: انتشارات فرزانگان دانش

سردبیر: دکتر میثم داودآبادی فراهانی