هزینه ها

ارسال مقاله و داوری مقالات در نشریه علمی پژوهش در شیمی و مهندسی شیمی رایگان می باشد

 

پس از انجام فرایند داوری و در صورت پذیرش نهایی مقاله

هزینه صدور نامه پذیرش: 30 هزار تومان (سیصد هزار ریال)

هزینه ویراستاری و انتشار مقاله: 250 هزار تومان (دو میلیون و پانصد هزار ریال)