پژوهش در شیمی و مهندسی شیمی ، شماره3 ، پاییز 94 -آرشیو مقالات - نسخه پاییز 1394