محاسبه پارامترهای سینتیکی ماده پرانرژی آمونیوم پرکلرات با استفاده از روش وابسته به مدل (کوتس – ردفرن)