ساختار و قدرت پیوند هیدروژنی درون مولکولی داروی پنی¬سیلامین آنالیز NBO ، AIM ، NMR و NQR