شبیه سازی ماژول غشایی الیاف توخالی برای حذف گازهای اسیدی از جریان مخلوط با متان در نرم افزار Comsol