بررسی اثر صمغ گوار بر رفتار رئولوژیکی امولسیون های روغن در آب در حضور لسیتین سویا