تجزیه وتحلیل ساختار واثر آنومری به وسیله مایکروویو اسپکتروسکوپی و سکوپی و روش های آغازین