مدل سازی و بررسی میزان تولید هیدروژن در راکتور کوپل حرارتی فرآیند تری ریفرمینگ متان با واکنش هیدروژن زدایی از سیکلو هگزان