محاسبۀ ساختار نوارهای انرژی، توزیع باروخواص اپتیکی بلور نیم رسانای کادمیوم کلراید