بررسی اثرات استریوالکترونی مشتقات هالوژنه ی 1و3-دی اکسان در کربن 5 با استفاده از محاسبات DFT