بررسی تأثیر داپ کردن عناصر Ni, Cr, N, B و Cu روی خواص الکترونی ساختار C20 به عنوان سنسور گازی برای شناسایی گازهای H2S و O3