بررسی و ساخت هیدروژل برمبنای ژلاتین و موسیلاژ بارهنگ شهری به روش کوآسرواسیون مرکب