مروری بر شبیه سازی عددی پدیده آشام در مخازن شکافدار