بررسی تابع تقسیم و مقایسه ظرفیت گرمایی در روش های HF و B3LYP