محاسبه و مقایسه آنتالپی تشکیل به روش های مکانیک کوانتومی