بررسی و شناسایی عوامل ایجاد کننده خطر برای باتری لیتیم-یون و روش های محافظت کننده از باتری لیتیم-یون