مجله علمی پژوهش در شیمی و مهندسی شیمی - آرشیو مقالات - نسخه بهار 1398
بررسی تابع تقسیم و مقایسه ظرفیت گرمایی در روش های HF و B3LYP
فریبرز باقری، حمید خادم مسجدی
1-10
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (847 KB)
مروری بر شبیه سازی عددی پدیده آشام در مخازن شکافدار
محمدرضا دودمان کوشکی، ابوالقاسم امام زاده
11-19
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (860 KB)
جستجو
شناسنامه نشریه
انجمن علمی پژوهش در شیمی و مهندسی شیمی دکتر میثم داودآبادی فراهانی سرکار خانم فتاحی 2588-2805
هیئت تحریریه
  1. افشین همتا
  2. فرزانه محمد پور
  3. علی امیری
  4. سید فخرالدین طاهرزاده موسویان