مجله علمی پژوهش در شیمی و مهندسی شیمی - آرشیو مقالات - نسخه زمستان 1396
جستجو
شناسنامه نشریه
انجمن علمی پژوهش در شیمی و مهندسی شیمی دکتر محمد مهدی اسماعیل نژاد سرکار خانم فتاحی 2588-2805
هیئت تحریریه
  1. افشین همتا
  2. فرزانه محمد پور
  3. علی امیری
  4. سید فخرالدین طاهرزاده موسویان