مجله علمی پژوهش در شیمی و مهندسی شیمی - آرشیو مقالات - نسخه پاییز1396
محاسبۀ ساختار نوارهای انرژی، توزیع باروخواص اپتیکی بلور نیم رسانای کادمیوم کلراید
حمدا... صالحی، زهرا قاسمی مجد
1-8
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (1052 KB)
بررسی حذف آرسنیک از محیط آبی بوسیله کربن نانو تیوب چند دیواره ای
حمزه علیزاده، احسان ستوده
9-15
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (578 KB)
Treatment of Detergent Industries Wastewater
Ali Rostamiiranagh ، Habib Bagheri
16-22
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (436 KB)
مدل سازی و بررسی میزان تولید هیدروژن در راکتور کوپل حرارتی فرآیند تری ریفرمینگ متان با واکنش هیدروژن زدایی از سیکلو هگزان
احسان دهقانفرد، زهرا عرب ابوسعدی
23-42
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (941 KB)
Type I-(BC2N)12 Alkali Metal Endohedral Nanocages: DFT Global Reactivity Indexes, Gas and Aqueous Phase
Nima Karachi , Asadollah Boshra
43-50
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (742 KB)
جستجو
شناسنامه نشریه
انجمن علمی پژوهش در شیمی و مهندسی شیمی دکتر میثم داودآبادی فراهانی سرکار خانم فتاحی 2588-2805
هیئت تحریریه
  1. افشین همتا
  2. فرزانه محمد پور
  3. علی امیری
  4. سید فخرالدین طاهرزاده موسویان