مجله علمی پژوهش در شیمی و مهندسی شیمی - آرشیو مقالات - نسخه تابستان1396
ساختار و قدرت پیوند هیدروژنی درون مولکولی داروی پنی¬سیلامین آنالیز NBO ، AIM ، NMR و NQR
فریده مشهدبان، اشرف السادات قاسمی، فاطمه راوری
1-14
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (1327 KB)
مرور مزیت و عیب مدل های مختلف جذب سطحی
مسعود نهالی ، علی مهری
15-20
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (585 KB)
بررسی استفاده از مدل BET در فرایندهای سطحی و کاتالیزور
مسعود نهالی ، محسن پادروند
20-26
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (632 KB)
معیار پایداری سیستم های کوچک Si-Ge
مسعود نهالی ، علی مهری
27-31
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (595 KB)
جستجو
شناسنامه نشریه
انجمن علمی پژوهش در شیمی و مهندسی شیمی دکتر میثم داودآبادی فراهانی سرکار خانم فتاحی 2588-2805
هیئت تحریریه
  1. افشین همتا
  2. فرزانه محمد پور
  3. علی امیری
  4. سید فخرالدین طاهرزاده موسویان